نحوه خرید از طریق سایت:

نحوه خرید از طریق سایت:کاربران می توانند با ارسال RUA به سرشماره 2073372 به همه ی ویدئوهای گوشه به صورت نامحدود دسترسی داشته باشند. هزینه این دسترسی، روزانه 600 تومان می باشد. نحوه غیرفعالسازی از طریق سایت: جهت غیرفعالسازی بسته، Off را به سرشماره 2073372 ارسال کنید .